S4Factory за интелигентното производствено предприятие

S4Factory.bg пакетно решение от СТЕМО за производствени предприятия

SAP екипът на СТЕМО разработи готово пакетно решение, което представлява интелигентна система за управление на бизнеса на производствени предприятия, и включва:

 • Предефинирани бизнес процеси
 • Пълна документация по проекта
 • Утвърдена методология на внедряване
 • Работеща система от 4 до 6 месеца
 • Фиксиран бюджет
 • Скалируемо решение
 • Адаптиране към външни пазари
 • Бързи резултати

Целта на разработката е да се създаде достъпно решение, подходящо за малкия и среден бизнес, което да е базирано на S4HANA. S4Factory комбинира най-добри световни практики на SAP, заедно с опита, натрупан от нашите успешни проекти и особеностите на българския пазар.

 

Какво включва решението S4Factory?

Предефинирани бизнес процеси, покриващи основни области в производствените компании. В системата са реализирани както стъпките за регистриране на съответния бизнес процес, така и всички печатни документи и справки. Ще получите и пълна документация по проекта, включваща:

 • Детайлно описание и диаграми на бизнес процесите
 • Ръководства за работата със системата
 • Тестови сценарии

Кратък срок за внедряване на проект, в рамките на 4-6 месеца. През целия период на проекта - от подписването на договора до неговия успешен край, вие сте наясно какво ще получите, текущия етап на изпълнение и точно какво трябва да заплатите.

Пакетното решение включва необходимите базови процеси, но то може да се развива заедно с вашия бизнес. В случай, че дейността ви се разшири и извън пределите на страната, вашето пакетно решение може лесно да се адаптира към новите пазари. Тук важна роля има локализацията на SAP за съответните страни.

След внедряване на решението, в резултат на автоматизирането и оптимизирането на повтарящите се операции, които обикновено са над 50% от всички дейности на предприятието, в рамките на до три месеца нашите клиенти отчитат значително съкращаване на времето за обработка на информация. В кратки срокове след внедряването се наблюдават значителни подобрения в:

 • Паричните потоци в компанията
 • Управлението на стоковите наличностите в складовете
 • Значително съкращаване на процеса по снабдяване

  

Изисквания на бизнеса към ERP

На база нашия дългогодишен опит и добрите практики на SAP за S4HANA, обобщихме изискванията на малкия и среден бизнес, специализиран в областта на производството, към ERP система:

 • Да поддържа всички необходими бизнес процедури
 • Гъвкаво решение, възможност за бъдещо развитие
 • Разумен бюджет и ресурси, които могат да бъдат заделени
 • Предсказуема цена
 • Доказана методология за внедряване
 • Лесно за използване, след внедряване
 • Един изпълнител на всички изисквания

 

Регистрирането на всички бизнес процеси в единна интегрирана система с цел бърз достъп до информация за вземане на оперативни и управленски решения е едно от основните изисквания поставяно от всеки бизнес. Естествено, изискванията на МСП се различават от приоритетите на корпоративните клиенти, за които са определящи други фактори при избора на система за управление.

Много често, използваните системи нямат възможност да следват развитието на компанията или извършването на промени в тях, свързани с промени на бизнес процесите, е сложна и скъпа процедура. Затова е важно решението, което се внедрява да е гъвкаво, да дава възможност за развитие и да има потенциал да покрива новите изисквания на компанията.

Всяка фирма очаква да постигне исканите резултати с разумен бюджет. Един от основните фактори за успех на проекта е осигуряване на необходимите ресурси, които условно може да разделим на хардуерна инфраструктура, софтуер и хора. За всяка компания е важно от самото начало да определи ангажираността на служителите към изпълнението на проекта.

Постигането на очакваните резултати в рамките на поставените срокове, бюджет и с необходимото качество се гарантира от утвърдена методология за внедряване. За клиентите е важно методологията да разписва фазите на проекта, взаимовръзката на отделните дейности, ролите и задълженията на всеки член от проектния екип.

Едно от най-честите предизвикателства в проектите, свързани с въвеждане на нови системи, които засягат организацията на работа и навиците на служителите, е да се осигури подкрепа от страна на персонала. Затова е важно системата да може да се използва лесно след внедряването.

При внедряването на комплексни проекти, търсенето на различни доставчици за изпълнение на отделните фази и намирането на решения на редица въпроси, като например необходимостта да се закупи хардуер или да се наеме облачен ресурс, често забавят проекта и може да създадат реални рискове за неговото изпълнение. Затова все по-често се поставя изискване един доставчик да може да изпълни всички компоненти на проекта.

 

Обхват на решението

Пакетното решение S4Factory е набор от предефинирани бизнес процеси, които са част от добрите практики на SAP, адаптирани за България. В него условно може да се отделят следните функционални направления:

 

Производство

 • Управление на основни данни
 • Планиране на производство
 • Отчитане на производство

 

Управление на продажби

 • Управление на основни данни
 • Кредитни лимити
 • Продажба на стоки от склад
 • Продажба на стоки със специално снабдяване
 • Продажба на услуги
 • Оферта и проформа
 • Кредитни и дебитни известия

 

Покупки и складово стопанство

 • Управление на основни данни
 • Планиране на материални запаси
 • Заявяване на потребности
 • Управление на покупки
 • Връщане към доставчик
 • Материални движения
 • Инвентаризация
 • Интрастат

 

Управленско счетоводство (контролинг)

 • Себестойност на продукция
 • Цена на дейност
 • Планиране на разходи и приходи
 • Преразпределение на разходи
 • Счетоводство на разходните центрове
 • Счетоводство на приходни центрове
 • Анализ на рентабилност

 

Финансово счетоводство и дълготрайни активи

 • Счетоводство Главна книга
 • Счетоводство на вземанията
 • Счетоводство на задълженията
 • Счетоводство активи
 • Приключване на период
 • Интеграция с външни системи

 

Производство по клиентска поръчка

Производствен процес по получена поръчка от клиент. Снабдяване с необходими суровини и материали:

 S4Factory - pic1

 

Управлявайте бизнеса си интелигентно с S4Factory, като се възползвате от предимствата на големите компании, в рамките на разумен бюджет и в кратки срокове. Намалете времето за обработка и автоматизирайте голям брой ръчни операции, което ще ви позволи да се фокусирате върху анализ на резултатите от дейността и вземането на правилни управленски решения за развитието на вашия бизнес.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!