Условия за ползване

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на СТЕМО ЕООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на СТЕМО ЕООД или на собственика на марката.

 

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА вие:

  • Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;
  • Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от СТЕМО ЕООД;
  • Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на СТЕМО ЕООД;
  • Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
  • Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на СТЕМО ЕООД.

 

БЕЗ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в сайта.

СТЕМО ЕООД може да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление.

СТЕМО ЕООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

 

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито СТЕМО ЕООД, нито негови филиали, служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. СТЕМО ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че СТЕМО ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

СТЕМО ЕООД носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. В качеството си на администратор на лични данни, СТЕМО ЕООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). За да получите информация какви ваши лични данни се събират при използване на САЙТА, каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка вижте нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

СТЕМО ЕООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

 

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!